ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. 1. Chấp nhận chính sách này Bằng cách truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách này và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều gì trong Chính sách này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. 2. Sửa đổi chính sách này Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi đối với Chính sách này khi chúng tôi cập nhật hoặc mở rộng Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này bằng cách thông báo cho bạn qua email mà chúng tôi có trong hồ sơ gửi cho bạn hoặc thông báo trước trên Dịch vụ của chúng tôi. thay đổi ngày có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách sửa đổi. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin tiết lộ "mới" hoặc thông tin bổ sung về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cho các Dịch vụ cụ thể. Những thông báo này có thể cung cấp thông tin bổ sung về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn các lựa chọn bổ sung về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. 3. Thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ Trong Chính sách này, thuật ngữ "thông tin cá nhân" bao gồm mọi thông tin xác định hoặc tạo danh tính cá nhân. Dịch vụ của tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn. Chúng tôi cam kết không thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn. 4. Thông tin liên hệ Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về ứng dụng, dịch vụ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@thuvienphapluat.vn